SRI LANKA CHIC AND CHILL ศรีลังกา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ (UL)

  • ทัวร์ : Sri Lanka [ ศรีลังกา ]
  • เที่ยวเมือง : Colombo (โคลัมโบ)
  • สายการบิน : SriLankan Airlines
  • Code : KGBCMB-UL004
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
- ชมมรดกโลกเขาสิกิริยา และ วัดถ้ำดัมบูลล่า - นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็น 1 ใน 2 องค์ ที่สถิตในโลก - ชมทางรถไฟ Nine Arches Bridge แลนด์มาร์คสำคัญของเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องมา check in - สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ และ ปลาโลมาที่มหาสมุทรอินเดีย - เปิดประสบการณ์ท่องซาฟารีที่อุทยานแห่งชาติยาลา
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
23,991
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
26 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562
23,991
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เขาสิกิริยา

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
09.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 403
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองสิกิริยา(Sigiriya) นำท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya rock) สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ภายในตัวเขายังมีภาพวาดบนผนังที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังกำแพงให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน มีอายุพันกว่าปี เข้าชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ เขาสิกิริยาแห่งนี้ยังถูกจัดให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก KASSAPA LIONS ROCK หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

วัดถ้ำดัมบูลล่า – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นูวาร่าเอลิยา – ไร่ชา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองดัมบูลล่า (Dumbulla) นำท่านชมวัดถ้ำดัมบูลล่า (Dambulla Cave Temple) ตั้งอยู่บนภูเขา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวาลากัมบา พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำนี้ หลังขึ้นครองราชย์ พระองค์ท่านได้สร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ วัดนี้ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยถ้ำลำดับที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปทั้งเพดานถ้ำ ภาพเขียนคล้อยไปตามรอยคดโค้งของผนังถ้ำได้อย่างเหมาะเจาะ รอบผนังถ้ำเป็นรูปบุคคลมากมาย โดยเฉพาะรูปของพระพุทธเจ้ามีถึง 48 ภาพและภาพของเทวดา เช่น พระอุปุลวัน และพระสมัน เป็นเทวดาประจำแคว้น ประทับอยู่ที่ยอดเขาศรีปาทะในภูเขาอาดัมส์ ภาพจิตรกรรมเหล่านี้มีอายุอยู่ในกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถ้ำแห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแคนดี้(Kandy) ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นเมืองมรดกโลก ตั้งอยู่ในหุบเขา มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลัมโบ นำท่านสู่ วัดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว เพื่อกราบนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว(The Sacred Tooth Relic of the Buddha) คือ พระธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์ ซึ่งบนโลกมนุษย์ของเรานี้ มีพระธาตุเขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์เท่านั้น คือที่ศรีลังกาและจีน ส่วนอีกสององค์นั้นหนึ่งอยู่บนสวรรค์ และ อยู่ที่เมืองบาดาลของพญานาค นอกจากนี้พระธาตุเขี้ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ (กรุณาเตรียมชุดขาว)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองนูวาร่าเอลิยา (Nuwara Eliya) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองอังกฤษน้อยหรือ Little England แห่งศรีลังกา เมืองนี้ตั้งอญู่บนเนินเขาในประเทศศรีลังกา มีภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีทิวทัศน์ที่งดงาม เป็นสถานที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิตชาในศรีลังกา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในศรีลังกา นำท่านชมไร่ชาซีลอน (Ceylon Tea Planton) และโรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของศรีลังกา ให้ท่านได้สามารถเลือกซื้อชาเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HORTON TOWERS หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

เอลล่า – Nine Arches Bridge – กตรคาม - วัดกตรคามเทวาลัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเอลล่า (Ella) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและไร่ชา ตั้งอยู่ในจังหวัดอูว่า (Uva) ห่างจากเมืองโคลัมโบประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการเดินเขานิยมมาเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานเก้าโค้ง (Nine Arches Bridge) สะพานรถไฟนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่ศรีลังกาอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษและยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบัน เป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเท่านั้น ไม่มีเหล็กผสม แต่แข็งแรงมากขนาดรถไฟวิ่งผ่านได้อย่างปกติ นำท่านชมความสวยงามของสะพาน ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกตรคาม (Kataragama) เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้าที่ชาวศรีลังกาทั้งชาวพุทธและฮินดูนิยมเดินทางมาแสวงบุญกันทุกปี นำท่านชมวัดกตรคามเทวาลัย (Kataragama Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มี 1 ใน 4 เทพผู้คุ้มครองพุทธศาสนาในเกาะลังกา ต้นกำเนิดของเทพองค์นี้คือ พระขันธกุมาร หรือ สกันฑะ ในศาสนาฮินดูที่ชาวศรีลังกานับถือ และนำมารวมเข้ากับพุทธศาสนาในฐานะเทพผู้พิทักษ์ ในช่วงเย็นจะมีการบูชาเทพท่ามกลางบรรยากาศันศักดิ์สิทธิ์ เทวาลัยลักษณะเรียบง่าย ตั้งเคียงคู่อยู่กับวิหารพุทธและเทวาลัยของพระพิฆเนศวร์ ในฐานะอนุชาของพระกตระคาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติยาลา(Yala National Park)
ค่ำ รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SOORIYA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติยาลา - GAME DRIVE – กอลล์ – เมืองเก่ากอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ - มิริซาซ่า

นําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติยาลา (Yala National Park) ชมความ สวยงามอันน่าทึ่งของอุทยานสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ของศรีลังกา มีเนื้อที่เกือบแปดแสนไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสวรรค์ของบรรดาสัตว์ป่ามากมายหลายสายพันธุ์ นําท่านทำเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) ตามล่าหาสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 (Big 5) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของบรรดาสัตว์ป่าหายากอย่างเช่น เสือดาว, ช้าง, สิงโต, แรด , ควายป่า และ นก กว่าร้อยสายพันธ์ และให้ท่านได้ชื่นชมความงามของอุทยานแห่งนี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ หรือ แกลเล (Galle) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลมสุดของศรีลังกาห่างจากเมืองโคลอมโบ119 กม. กอลล์เป็นที่รู้จักในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็นเมืองท่าของเกาะ กอลล์พัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่ากอลล์ (Old Town) ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีอาคารบ้านเรือนเก่าสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสิกภายในเมืองยังมีทั้งโบสถ์ พิพิธภณฑ์ คาเฟ่และร้านค้าต่างๆมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชมป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) สร้างขึ้นครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสสมัยเข้าปกครองศรีลังกาในปี คศ. 16 ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคม ในตอนแรกมีลักษณะเป็นกำแพงดินและรั้วไม้อยู่บนหน้าผา มีหอคอย ทั้งหมด 3 แห่ง ต่อมาเมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครองก็ได้บูรณะเป็นกำแพงหินแกรนิตที่แข็งแรงขึ้น และสร้างหอคอยเพิ่มเป็น 14 แห่งและขยายความยาวไปตามแนวมหาสมุทรรอบเมือง โดย ณ ปัจจุบัน ป้อมปราการแห่งนี้เป็นป้อมที่ใหญ่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในเอเชีย และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิริซาซ่า (Mirissa) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศศรีลังกา และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมปลาวาฬและปลาโลมากัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MANDARA RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – เมืองโคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า ODEL – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิริซซ่าเพื่อล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา (Whale and Dolphin Watching) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศนี้ ในมหาสมุทรอินเดีย โดยท่านมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นปลาวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปลาวาฬบรูด้า ปลาวาฬหัวทุย และปลาวาฬเพชรฆาต นอกจากนี้ยังมีปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาตัวหมุน เป็นต้น และยังมีโอกาสเห็นสัตว์น้ำชนิดอื่นๆอีก ***ทั้งนี้การล่องเรือดูปลาวาฬและปลาโลมานั้น เป็นปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งทางบริษัทไม่สามารถการันตีการพบเห็นได้ และการล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ท่านไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเป็นจำนวน 30 USD *** (การตามล่าดูปลาวาฬและปลาโลมา สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี แต่จะแตกต่างกันตามช่วงเดือน ว่าภูมิภาคใดเหมาะในช่วงเดือนไหน โดยทางตอนใต้ของประเทศ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาและเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ วัดกัลยาณี (Kelaniya Temple) ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดที่ชาวศรีลังกาเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ 3 ครั้ง เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตำนานต่างๆ เช่น ภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)จากอินเดียมาลังกา ภายในวัดแห่งนี้ มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ นำท่านชม วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ ภายในมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ กำลังโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ส่วนรายล้อมไปด้วยพระสาวก เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและพระบริวาร ประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นเทวดาที่งดงาม นอกจากนี้ที่วัดคงคารามยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาจากต่างแดนนำมาบริจาคไว้มากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 6

โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ เที่ยวบินที่ UL 402
06.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนค่าทัวร์
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนค่าทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ( 3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป