เชียงราย..แต้แต้ เชียงรายดอกไม้งาม-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Rai (เชียงราย)
  • สายการบิน : Bangkok Airways
  • Code : TMCEI-PG001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
• วัดร่องขุ่น -วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม • ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101- ตักบาตรพระขี่ม้า-พระธาตุดอยตุง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
14,900
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-เชียงราย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช-วัดพระแก้ว-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-เชียงรายดอกไม้งาม

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
07.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG231
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย‎ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์)
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านสู่ วัดพระแก้ว นำท่านนมัสการ พระเจ้าล้านทอง พระประธานภายในอุโบสถ จากนั้นชม พระเจดีย์ที่เคยใช้บรรจุ พระแก้วมรกต จากนั้นนำท่านกราบสักการะ พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
15.00 น. นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดที่สวยงามสร้างสรรค์ผลงานโดย "สล่านก" ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย เป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย เคยทำงานสร้างวัดร่องขุ่นกับอาจารย์เฉลิมชัย ต่อมาต้องการสร้างผลงานตามสไตล์ของตนจึงได้มาสร้างผลงานที่วัดแห่งนี้
17.00 น. นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลกตาของ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐาน เจ้าแกวนอิม ที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ แต่ละชั้นจะมี เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางต่างๆมากมาย รวมทั้ง หลงพ่อโสธรจำลอง และชมเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาว ขนาดความสูง 69 เมตร ที่ตั้งเด่นเป็นสง่างดงามมาก
18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านได้เดินเที่ยวสวนตุง ที่มีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ที่พัก โรงแรม คำธนา เดอะโคโรเนียล เชียงราย
วันที่ 2

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101-หมู่บ้านสันติคีรี-สุสานนายพลต้วน

เช้า ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า (3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรมปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิ้นลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้าน ดำ” บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วย เขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น
09.30 น. เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี
11.00 น. นำท่านชม ไร่ชา 101 ไร่ชาขั้นบันไดที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาดอยแม่สลอง ถือเป็นแหล่งปลูกชาอู่หลงที่เนื้อที่ขนาดใหญ่แห่งแรกในดอยแม่สลอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจบนดอย เช่น หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า หมู่บ้านอีก้อ หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบนดอยแม่สลองพร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม ชมบ้านเกรียงศักดิ์ เก๋งจีน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี
16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (5) ที่ร้านร้านอาหาร
ที่พัก ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง
วันที่ 3

ตักบาตรพระขี่ม้า-พระธาตุดอยตุง-พระตำหนัก-สวนแม่ฟ้าหลวง-ของฝาก-สนามบินแม่ฟ้าหลวง-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม่ ที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง เชิญท่านร่วมทำบุญในรูปแบบที่ไม่มีใครเหมือน ตักบาตรพระขี่ม้า ซึ่งพระสงฆ์จะขี่ม้า มาเพื่อรับบิณฑบาตจากผู้มีจิตศรัทธา ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand และเชิญท่านทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ได้ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย ท่านสามารถซื้อชุดใส่บาตรได้ตามอิสระ
11.00 น. นำท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ “พระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกส่วนไหปลาร้า)” และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุล(หมู) ตามความเชื่อของชาวล้านนา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) ศาลาลีลาวดี โครงการดอยตุง
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ต์ ที่กลมกลืนสวยงามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมภายในพระตำหนัก และเชิญท่าน ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกพระตำหนักที่เป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม
14.00 น. นำท่านเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณสวน ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนถึงเวลานัดหมาย
17.00 น. นำท่านแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ร้านขายของฝาก
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
20.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG236
22.10 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และค่ารถตู้ปรับ อากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน