เที่ยวในสายลมหนาว...เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Chiang Mai (เชียงใหม่)
  • สายการบิน : Bangkok Airways
  • Code : TMCNX-PG001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
• วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ • ม่อนแจ่ม-ดอยอ่างขาง-โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง • ถ้ำเชียงดาว -วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
14,500
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง-วัดอุโมงค์-ดอยสุเทพ-ภูพิงค์ราชนิเวศน์-ขันโตกดินเนอร์

04.45 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
06.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG229
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์) (ที่นั่งบนรถตู้ไกด์ จะจัดที่นั่งให้เพื่อความเหมาสมในแต่ละกรุ๊ป)
09.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา รัชกาลที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ให้ท่านได้ สักการะพระเจดีย์หลวง ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีต
10.30 น. นำท่านชม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) อีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น ซึ่งเดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เชื่อมต่อกันขึ้นไปถึงเจดีย์สวยงามที่ยอดเนินบนวัด พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศสงบๆในอุโมงค์ ทำทานโปรยอาหารให้สัตว์ต่างๆริมสระน้ำเช่นนกพิราบ ปลา เต่า ตะพาบ และเดินชมโรงภาพปริศนาธรรมที่มีคติเตือนใจดีๆมากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักที่ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับสำหรับแปรพระราชฐาน ทรงงานทางภาคเหนือ เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (2) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม รำกิงกะหล่า
21.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองเชียงใหม่ได้ตามอิสระ
ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท (พักห้องละ 2 ท่าน)
วันที่ 2

ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ถ้ำเชียงดาว-อ.ฝาง

เช้า รุ่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่อากาศเย็นสบาย บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม
08.45 น. นำท่านสู่ ม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้ ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีวิวทิวทัศน์สวยงามและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด
10.30 น. นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ ที่ได้อนุรักษ์ และรวบรวมพืชพันธ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด มีอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้าบนระดับยอดไม้(Canopy Walkway) ระยะทางกว่า 400 เมตร เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) ณ สวนกล้วยไม้ สายน้ำผึ้งออร์คิด เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ในเชียงใหม่บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี
13.30 น. แวะ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เช่น รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชั้นสวยงามน่าชม สำหรับเส้น ทางเดินชมถ้ำมีหลายทางดังต่อไปนี้
เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง
เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม. สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนำทาง และตะเกียงให้
16.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อ.ฝาง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
ที่พัก โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อ.ฝาง
วันที่ 3

ดอยอ่างขาง-โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง-วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-ของฝาก-สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า (6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. นำท่านเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด เชิญท่านถ่ายรูป กับดอกไม้นานาพรรณ บริเวณสวน80 และชมบอนไซที่สวยงาม บริเวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย และเลือกซื้อของฝากจากโครงการหลวง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) ที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตย์ล้านนาที่สวยงามภายในวัด ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
17.30 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (8) ที่ร้านอาหาร หลังจากทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
22.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG240
23.55 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณํกันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน