สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
  • สายการบิน : Bangkok Airways
  • Code : TMHGN-PG001
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
• ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-หมู่บ้านรักไทย-วนอุทยานถ้ำปลา-ภูโคลน • เที่ยวเมืองปาย-บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-พระธาตุแม่เย็น-สะพานปาย • น้ำตกหมอกฟ้า-อุทยานห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
13,900
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-ปาย-วัดน้ำฮู-หมู่บ้านสันติชล-แม่ฮ่องสอน-พระธาตุดอยกองมู

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
08.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG215
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถตู้ ไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์) (ที่นั่งบนรถตู้ไกด์ จะจัดที่นั่งให้เพื่อความเหมาสมในแต่ละกรุ๊ป)
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดน้ำฮู ที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ท่านได้สักการะ พระอุ่นเมืองภายในพระอุโบสถ ที่มีความมหัศจรรย์คือ จะมีน้ำรินออกมาจากเศียรตลอดโดยไม่มีวันแห้ง ด้านหน้าของ วัด มีศาลาที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรศ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
14.30 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีน ชมชีวิตความเป็นอยู่ ชมบ้านดิน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หรือสนุกสนานกับกิจกรรม อาทิ นั่งชิงช้าไม้ นั่งม้าถ่ายรูป ยิงธนู หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
17.30 น. เดินทางถึง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู นมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมือง
18.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมเมาท์เทนอินน์ โฮเต็ล & รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-วัดจองคำ-จองกลาง-วัดหัวเวียง-ถ้ำปลา-ภูโคลน-ปาย-พระธาตุแม่เย็น

04.30 น. ตื่นรับอรุณแต่เช้ามืด เพื่อเดินทางสู่ บ้านรวมไทย ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
05.30 น. เดินทางถึงบ้านรวมไทย นำท่านเข้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง2 “ปางอุ๋ง” สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก ให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าที่งดงาม และสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำในทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยสวนสน แสงสีทองส่องกระทบกับผิวน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก เชิญท่านเก็บภาพมุมสวย ณ สถานที่แห่งนี้ จนถึงเวลานัดหมาย
07.00 น. เดินทางสู่ บ้านรักไทย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
เช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านชม วัดจองคำ วัดเก่าแก่ศิลปะแบบไทยใหญ่ วัดจองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปคน เรื่องพระเวชสันดรชาดก ศิลปะแบบพม่า และชมภาพวาดที่เขียนลงบนกระจก ที่มีความเก่าแก่ สวยงาม
11.00 น. นมัสการพระเจ้า พลาละแข่ง ที่ วัดหัวเวียง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม การฉลุลายลงบนสังกะสี ที่อ่อนช้อยซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะเที่ยว วนอุทยานถ้ำปลา ชมปลาพลวงจำนวนมากมาย ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาตลอดทั้งปี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม่ใหญ่นานาชนิด แล้วเดินทางต่อสู่ อ.ปาย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน(Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดินปาย เมืองเล็กๆที่น่ารักยามค่ำคืน ซึ่งมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
21.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก ฮัทอิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

สะพานประวัติศาสตร์-Coffee in Love-ห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์ -ของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love
10.00 น. นำท่านชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งของเมืองไทย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
14.30 น. นำท่านสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี ที่งดงาม อายุอานามกว่า 100 ปี ที่งดงามจนมาถึงปัจจุบันทั้งความเป็นมาที่ยาวนาน
16.00 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม
17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง หลังจากเช็คอินบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระแล้ว ท่านสามารถใช้บริการที่ห้องรับรองของสายการบิน เพื่อนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่องได้ตามอัธยาศัย
19.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG220
20.40 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง/คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%