กาญจนบุรี วิถีใหม่ ไหว้พระ ซาฟารี 1 วัน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Kanchanaburi (กาญจนบุรี)
  • ประเภทรถ : BUS
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : WTKCN-BS004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
วัดทิพย์สุคนธาราม (พระพุทธเมตตาฯ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย) l วัดสระลงเรือ(เรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก) l สะพานข้ามแม่น้ำแคว l ซาฟารีปาร์ค l วัดถ้ำเสือ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563
1,199
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-วัดทิพย์สุคนธาราม-วัดเขาจินดาราม(หลวงพ่อนิล)-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ซาฟารีปาร์ค-วัดถ้ำเสือ-กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
06.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี

นำท่านเข้าชม วัดทิพย์สุคนธาราม นำท่านกราบขอพร "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์" พระพุทธเมตตาฯเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย

นำท่านเข้าชม วัดสระลงเรือ ชมเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมภานใน และกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล
บ่าย นำท่านผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเข้าชม ซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิดแห่งแรกในกาญจนบุรี นำท่านชมสัตว์น้อยใหญ่ อาทิเช่น กวาง ยีราฟ ม้าลาย สิงโต เสือดาว เป็นต้น

นำท่าน วัดถ้ำเสือ ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)