เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก 3 วัน 1 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Loei (เลย)
  • ประเภทรถ : BUS
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : WTLOE-BS001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เชียงคาน l ภูป่าเปาะ l สวนหินผางาม l พิพิธภัณฑ์ไทดำ l ชมทะเลหมอกภูทอก l แก่งคุ้ดคู่ l สกายวอล์คเมืองเลย l
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
06 พ.ย. 2563 - 08 พ.ย. 2563
2,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

05 ธ.ค. 2563 - 07 ต.ค. 2563
3,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
23.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย
วันที่ 2

เลย - ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอล์คเมืองเลย - ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ

นำท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย โดยมีฉากหลังเป็นภูหอที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นคำว่าภูป่าเปาะ นั้นมาจากภูเขาที่มีป่าไผ่เปาะ ไผ่เปาะเป็นไผ่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นได้ทั่วไปตามภูเขา ลักษณะของไผ่เปาะนั้น เป็นไผ่ที่เปาะแตกหักง่าย และนี่คือที่มาของคำว่า ภูป่าเปาะ นำท่านเปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กขึ้นภูป่าเปาะ ซึ่งจะนำท่านไปสู่จุดชมวิวต่างๆ ของภูป่าเปาะนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คุนหมิงเมืองเลย" เพราะมีลักษณะคล้ายกับป่าหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สกายวอล์คเมืองเลย อยู่ที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงตามอัธยาศัยพร้อมกับวิวอันกว้างขวางงดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน ตลอดสองข้างทางนั้นมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกริมฝั่งแม่น้ำโขงอันสวยงามได้อีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเดินทาง เข้าที่พัก เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

ชมทะเลหมอกที่ภูทอก –เชียงคาน – แก่งคุดคู้ -บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ -กรุงเทพฯ

เช้า ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเชียงคาน เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

รับประทานอาหารเช้าแบบเชียงคานท่านละ 1 ชุด (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงคานยามเช้า ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าอีกครั้ง

กลับเข้าสูที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านขายของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน ชาวบ้านนาป่าหนาดเป็นคนเชื้อสายไทดำ หรือไทชงดำ หรือไทโซ่ง ชาวไทดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมสีสันให้แก่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นับแต่อดีตมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ในสมัยที่ไทยทำสงครามปราบฮ่อในดินแดนเชียงขวางและสิบสองจุไท ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศเวียดนาม ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดถูกอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพสยามตั้งแต่ครั้งนั้น ชาวไทดำมีรากฐานวัฒนธรรมเริ่มต้นที่แคว้นสิบสองจุไท หรือสิบสองเจ้าไท อันหมายถึง เมือง 12 เมืองของชาวไท มีทั้งชาวไทดำ ไทขาว ไทเหลือง และไทแดง แคว้นสิบสองจุไทในอดีตตั้งอยู่ในประเทศลาว บริเวณแขวงหัวพัน พงสาลี และเชียงขวาง อีกทั้งยังมีหลายเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองเดียนเบียนฟู และอีกหลายๆ เมืองในย่านนั้น
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางการยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19มาตรการการบริการบนรถบริการ1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง 
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด   
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ  

1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)