อุดร-สกล คานาบิส ทริปสายเขียว 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD (Test)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Sakon Nakhon (สกลนคร) Udon Thani (อุดรธานี)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • โดย : ไทย ฮอลิเดย์ (T)
  • Code : TMTHDUTH-FD010
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
วัดภูตะเภาทอง l วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) l วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย l อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ l วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร l คำชะโนด l ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-อุดรธานี-วัดภูตะเภาทอง-วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่)-วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)  

06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH  06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี  

08.30 น. เดินทางสู่ วัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะแห่งใหม่ นำท่านชมไฮไลท์ บริเวณบ่อน้ำที่กั้นกลางระหว่างหิน 2 ลูก ขอบบ่อเนรมิตพญานาคสีทองขนาดใหญ่ 2 ตัว เมื่อเงาของพญานาคสะท้อนในน้ำ รวมกับแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วง จะเกิดปรากฏการณ์น้ำสีต่างๆ อย่างงดงาม  

10.00 น. เดินทางวสู่ วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) นำท่านชม พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในไทย ทรงดอกบัว 24 กลีบ กลางน้ำนั้นทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสวยงามและความสงบร่มรื่นในจิตใจ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

บ่าย  นำท่านเดินทาง สู่จังหวัดสกลนคร (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)  

นำท่านเข้าชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ชมความงามของดอกบัวหลากหลายสีกลางบึงและเต็มไปด้วยบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาบัว

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ขอพรปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร องค์พระธาตุสร้างขึ้นรอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า 

วันที่ 2

บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย-อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่-วัดถ้ำผาแด่น


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

08.30 น. เดินทางออกจากโรงแรมสู่ บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

09.30 น. นำท่านเข้าชม บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย สกลนคร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร มีการคัดกรองผู้ป่วยกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนไทย และ กัญชา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางการปฎิบัติการ และวิจัยการแพทย์แผนไทยเพื่อประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาด้วยสมุนไพร และกัญชาได้อย่าครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย และกัญชา

11.30 น. นำท่านชมแปลงสมุนไพร ตำหรับยา และกัญชา ชมสมุนไพรไทย 16 ตำรับ เพื่อการรักษาทางการแพทย์  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

บ่าย  นำท่านเดินทางชม อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ โบสถ์คริสต์สีขาวขนาดใหญ่ออกแบบและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงคล้ายเรือ สร้างเพื่อระลึกถึงการอพยพมาจากประเทศเวียดนามในราวปี 2427 และตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้ เป็นการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยุคหลังสงครามอินโดจีน  

นำท่าน วัดสวยบนเนินเขาแห่งสกลนคร ณ วัดถ้ำผาแด่น ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของวัดและความงดงามของธรรมชาติท่ามกลาง เทือกเขาภูพาน และภูผาย เชื่อกันว่าในอดีตเคยเป็นสถานที่ปักกลดและปฎิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก @SAKON HOTEL หรือ เทียบเท่า  

วันที่ 3

สกลนคร-คำชะโนด-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า-กรุงเทพฯ


เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)

08.30 น. ออกเดินทางสู่ วังนาคินทร์ เกาะคำชะโนด (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 น. คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัญชาของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออก

17.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30)  

**ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**

20.30 น. เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1. บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.

2. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3. ค่าอาหารร้อนบนครื่องและค่าโหลดน้ำหนักใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ  

4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

7. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง