ปาย แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล – วัดน้ำฮู – บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – จุดชมวิวกิ่วลม – ห้วยน้ำดัง
 • : +425 345 8765

เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-บ้านรักไทย 4วัน 3คืน สายการบิน THAI LIONAIR (SL)

4.0
รหัสทัวร์
: TMGO1CNX-SL004
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ไทย
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ปาย แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล – วัดน้ำฮู – บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – จุดชมวิวกิ่วลม – ห้วยน้ำดัง

รายละเอียดทัวร์

 • 04.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เคาน์เตอร์ที่ 11-12 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือบขับขี่ ในการเช็คอินเดินทาง

  06.05 น.

  ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน SL506

  07.20 น.

  เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  เดินทางถึง อ.ปาย จากนั้นนำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
  วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขา และท่านยังสามารถชมวิวเมืองปายพร้อมพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย

  เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดินปาย
  ให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้งได้ที่ถนนคนเดินปาย จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

  ที่พัก

  โยมา โฮเทล ปาย หรือเทียบเท่า
 • 05.00 น.

  นำท่านไปเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเช็คเอ้าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล ชิมชาขึ้นชื่อ และช็อปปิ้งของฝากต่างๆ มากมาย
  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่มีความพิเศษตรงพระเศียรจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
  หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางไปบ้านรักไท (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
  เดินทางถึง บ้านรักไทย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ช็อปปิ้งของฝาก OTOP ของชุมชน เดินเล่นชมวิวหมูบ้านรักไทย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  ชาสารีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งช่าติปางอุ๋ง ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่คล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถล่องแพชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าล่องแพ)
  แวะเที่ยวชมสะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ 500 เมตร มีความเชื่อว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิฐานขอพร ก็จะพบกับความสมหวัง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
  นำท่านไปชม วัดจองคำ – จองกลาง ซึ่งเป็นวัดแรกของแม่ฮองสอน มีศิลปะแบบพม่าผสมไทยใหญ่ ซึ่งแปลกตากว่าวัดในจังหวัดอื่นๆ ของภาคเหนือ
  จากนั้นนำท่านสักการะพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน และยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

  ที่พัก

  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
  หลังจากเช็คเอ้าท์ นำท่านไปหมู่บ้นกะเหรี่ยงคอยาว ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และช็อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) ร้านก๋วยเตี๋ยวจ่าโบ่ปางมะผ้า
  จากนั้นนำท่านแวะจุดชมวิวกิ่วลม ให้ท่านพักปลี่ยนอิริยาบถ ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติสวยๆ
  จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวสวยๆ และถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยงาม

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

  22.00 น.

  ท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ SL519

  22.25 น.

  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวน
4.กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6.การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
6.1แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
6.2แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
6.3แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
6.4เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 10  กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 500 บาท/ทริป/ท่าน
6.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รหัสทัวร์ : TMGO1CNX-SL004