โจฮันเนสเบิร์ก | ซันซิตี้ | Lion Park | กิจกรรมส่องสัตว์ | พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค | เคปทาวน์ | Table Mountain | เกาะแมวน้ำ | แหลมเพนนินซูล่า | ฟาร์มนกกระจอกเทศ | แหลมกู๊ดโฮป | วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
 • : 022770000

ONCE IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

รหัสทัวร์
: TMGO3JNB-SQ004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

โจฮันเนสเบิร์ก | ซันซิตี้ | Lion Park | กิจกรรมส่องสัตว์ | พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค | เคปทาวน์ | Table Mountain | เกาะแมวน้ำ | แหลมเพนนินซูล่า | ฟาร์มนกกระจอกเทศ | แหลมกู๊ดโฮป | วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์

รายละเอียดทัวร์

 • 17.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

  20.10 น.

  ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ713
 • 23.30 น.

  ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

  01.30 น.

  ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478

  06.10 น.

  ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครั้งอดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความสำคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สำคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ที่พักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ที่พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ ที่พากันออกหากินในยามค่ำ อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกันออกไปเป็นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้แหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอันดับ 40 ของโลก และเป็นหนึ่งใน สองเมืองระดับโลกของแอฟริกาที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town)
  ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ด้วยสายการบินเซาท์แอฟริกาแอร์ไลน์
  เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานโชค (Franschoek) เมืองเล็กมนเสน่ห์ ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ อุตสาหกรรมหลักของเมืองแห่งนี้คือการทำไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ รวมไปถึงการท่องเที่ยว มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก PROTEA BY MARRIOTT FRANCHOEK หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค (Franschoek Motor Musuem) พิพิธภัณฑ์รถยนต์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของ John Robert ผู้ร่ํารวยอันดับสองในแอฟริกาใต้ ที่รวบรวมรถเป็นเพียงงานส่วนตัวด้านหลังสามารถมองเห็นเทือกเขาเกรตดาเคนสน์ให้บรรยากาศที่สวยงาม
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม Rickety Bridge Winery Estate แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่มีชื่อเสียงของประเทศ ให้ท่านได้สัมผัสกับกรรมวิธีการผลิต และการผสมไวน์ เลือกลิ้มรสไวน์ตามใจชอบ ชื่นชมกับบรรยากาศที่สวยงามมองเห็นวิวไร่องุ่นและภูเขาอันสวยงามด้านหลัง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** พิเศษให้ท่านได้ชิมไวน์พื้นเมืองสไตล์แอฟริกัน โดยไวน์แอฟริกานั้นจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสานคล้ายกับไวน์สเปนและไวน์ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เป็นชาติแรกที่ใช้คำว่า เอสเตท ไวน์ (Estate Wine) หรือ Estate Wine of Origin หรือ Landgedwyn มาระบุในฉลากไวน์ระดับคุณภาพ เป็นการยืนยันหรือรับรองคุณภาพว่า ไวน์ขวดนั้นเจ้าของไร่องุ่นทำเอง บรรจุขวดเอง ไม่ได้นำไวน์ของคนอื่นมาผสมผสาน
  นำท่านเข้าสู่เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbosch) หรือเรียกว่า CapeDutch ซึ่งเป็นเมืองของชาวดัชท์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเมืองเคปทาวน์ โดยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวดัชท์ตั้งแต่คริสต์วรรษที่ 17 จะเห็นได้ชัดเจนว่าร่องรอยวัฒนธรรมของชาวดัทช์ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้ างที่ให้กลิ่นอายแบบดัชท์และยังเป็นเมืองของเหล่านักศึกษาเพราะเป็นเมืองที่ตั้งของมหาลัยที่เก่าแก่ของที่นี่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีไร่ไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมไร่องุ่นขนาดใหญ่อันสวยงามซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมกับสามารถเลือกซื้อ ไวน์ขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town)เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งปี ด้วยเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก ROCKEFELLER HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน้ำ และลำธาร นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งนี้การนั่งกระเช้าต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ) นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เยี่ยมชม World of Birds เป็นเขตรักษาพันธุ์นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าในแอฟริกาใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ Hout Bay ชานเมือง Cape Town ในแอฟริกาใต้ คุณจะได้รู้จักนกหลากหลายสายพันธุ์และลิงหลากหลายชนิด ตลอดจนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ อีกมากมาย
  นำท่านเข้าสู่ ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront )ให้อิสระทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และร้านอาหาร มากกว่า 400 ร้านค้า ได้ตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก ROCKEFELLER HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ที่อยู่บนแหลมเพนนินซูล่าตลอดชายฝั่งของ False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็นหาดที่อยุ่ติดทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือกิจกรรมโต้คลื่น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ yacht club และ canoe club และยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสันสดใสบนหาดก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนอกท่องเที่ยวด้วย จากนั้นนำท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ล็อบสเตอร์)
  นำท่านชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทำให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วยความหวังยิ่งนั้น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว อันเป็นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนั่นเอง นำท่าน เข้าชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ทันสมัย สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด สนุกกับการป้อนอาหาร สัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ Boulders Beach จากนั้นนำท่านชมสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน และขับรถชมเมืองไซมอนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝั่งมหาสมุทร เมืองไซม่อนทาวน์นี้เป็นเมืองที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROCKEFELLER HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ได้เวลาอันสมควรนำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินเมืองเคปทาวน์

  10.40 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ SQ479
 • 06.10 น.

  เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์รอเปลี่ยนเครื่อง

  07.10 น.

  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน SQ710

  08.35 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองหากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง    ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
    เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์    อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *** เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง*** 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
 -เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
 -เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (24 USD) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (30 USD)