ชมพลุดอกไม้ไฟสุดอลังการกับงานฉลองวันชาติ 
<br>ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
<br>ปล่อยโคมลอยอธิษฐานขอพรถนนโบราณสือเฟิ่น
<br>เลือกชิมอาหารอร่อยระดับ Michelin Guide ที่ตลาดกลางคืนเล่าเหอ
<br>เมนู พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / ซีฟู้ดหวานๆสดๆ / บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • : 022770000

TAIWAN ฉลองวันชาติ ชมพลุดอกไม้ไฟที่ไถจง (Charter Flight เหมาลำ) 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์
: TMGO1TPE-SL008
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ไทเป

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ชมพลุดอกไม้ไฟสุดอลังการกับงานฉลองวันชาติ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปล่อยโคมลอยอธิษฐานขอพรถนนโบราณสือเฟิ่น
เลือกชิมอาหารอร่อยระดับ Michelin Guide ที่ตลาดกลางคืนเล่าเหอ
เมนู พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / ซีฟู้ดหวานๆสดๆ / บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน

รายละเอียดทัวร์

 • 07.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

  10.00

  ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL7354

  14.50

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ และนำท่านเดินทางสู่เมืองนิวไทเป นำท่านชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย ซึ่งเป็นหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ ในถนนนี้มีของน่ากินหลายอย่างของอาหารพื้นเมือง

  เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่1)
  นำท่านเดินทางเดินทางสู่อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu) จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
  นำท่านถ่ายรูปท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin port color village) มีบ้านหลากสีที่ตั้งอยู่ริมน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองจีหลง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิง เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยม

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด (มื้อที่2)
  นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง โดยหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (*การเดินทาง เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนขึ้นรถสาธารณะ*)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านซื้อของฝาก ร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวันและ เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง เหราเหอไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารพื้นเมือง เครื่องดื่มและขนมมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เมนูแนะนำ ที่ท่านสามารถลองชิมและเลือกซื้อได้ คือ ซาลาเปาอบโอ่ง มิชลินไกด์ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

  เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
  นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว (Nantou) เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun moon Lake) ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ล่องเรือชมธรรมชาติอันสวยงาม น้ำใสสีฟ้าอมเขียว ส่องประกายกับแสงแดดได้สวยงามยิ่งนัก
  นำท่านขึ้นฝั่งชมวัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) (Xuan guang temple) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากวัดเสวียนจั้ง ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง หรือพระถังซัมจั๋งที่เรารู้จัก ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิถัง ให้ไปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎกวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” นอกจากนี้ภายนอกวัดยังมีการสร้างท่าเรือริมน้ำที่หันหลังให้ภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือมาลงเทียบที่ท่าแห่งนี้ เพื่อขึ้น บันไดเข้าเยี่ยมชมวัดเสวียนจั้งได้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี (มื้อที่4)
  นำท่านชมวัดเหวินหวู่ (Wenwu temple) ตามตำนานเล่าว่าในสมัยก่อน ชาวบ้านกลัวว่าน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทรา จะทะลักเข้ามาท่วมวัดหลงเฟิง (Longfeng Temple) และวัดโฝวกวงซัน (Huatang of Shuishotsun) จึงสร้างวัดเหวินหวู่ขึ้น แล้วรวมวัดทั้งสองแห่งไว้ในวัดเหวินหวู่เพียงแห่งเดียว และสร้างกำแพงให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับน้ำจากทะเลสาบสุริยันจันทราที่หนุนขึ้นสูง วัดเหวินหวู่ตั้งอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้
  นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอาลีซาน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง(Taichung) เพื่อนำท่านช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต (Taichung night market) เป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารพื้นเมืองและขนมมากมายให้เลือกซื้อเลือกชิม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Twin Stars Hotel หรือเทียบเท่า
  ชมงานวันชาติของไต้หวัน ***มีรถ shutter bus รับส่งที่โรงแรม*** ( กิจกรรมพิเศษ : ชมพลุและการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการ ในกรณีที่การแสดงพลุยกเลิก หรือปรับเลี่ยน โดยทางคณะผู้จัดงานรัฐบาลฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ฯปรับแปลี่ยนตามที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนตามสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)
  นำท่านสู่หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก ในช่วงที่อาคารกำลังถูกรื้อถอน ทหารเก่า หวง หย่งฟู่ (Huang Yung-Fu) หรือ “คุณตาสายรุ้ง” ได้เข้ามาชุบชีวิตอาคาร ด้วยการทาสีอาคารบ้านเรือนทั้งหมดใหม่ให้มีสีสันสดใส จนทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำเมืองไถจง
  นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงไทเป เดินทางสู่หมู่บ้านทหารโบราณ (Si Si Nan Cun) หรือ Old Military Village เป็นหมู่บ้านโบราณแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองไทเปใกล้กับตึก Taipei 101 หมู่บ้านนี้เกิดจากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของทหารก๊กมินตั๋ง เป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชีวิตที่เรียบง่ายจากผู้คนในชุมชนเล็กๆ รายล้อมด้วยความเจริญของเมืองใหญ่และร้านค้าเล็กๆ ภายในหมู่บ้าน มีบ้านที่มีหน้าต่างสีสันสดใส ตัดกับสีหม่นๆ ของผนังปูน มีฉากหลังเป็นตึกไทเป 101 เป็นอีกจุดเช็คอินยอกฮิตสำหรับนักท่องเที่ยว
  นำท่านถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (Taipei 101) (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (มื้อที่6)
  นำท่านสู่ร้านเครื่องประดับ (Germanium ) ร้านสร้อยสุขภาพที่ทำจากเจอร์เมเนียม ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก โดยมีคุณสมบัติให้การช่วยป้องกันรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี รังสีจากมือถือ ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ปวดข้อ ไมเกรน รวมทั้งชมหยกตาแมว ปะการังแดง เครื่องประดับอันล้ำค่าของชาวไต้หวัน
  นำท่านสู่วัดหลงซาน (Lond shan temple) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ
  นำท่านสู่ตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นที่นิยมมากที่สุดในไต้หวัน คือ ตลาดซีเหมินติง(Ximending Night Market) หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ ระดับโลก ร่วมทั้งมีร้านอาหารแสนอร่อย มีให้ชิมอย่างมากมาย

  เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ferrary Hotel Taipei หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
  นำท่านสู่แลนด์มาร์คอันสำคัญของไทเปที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย คือ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang kai shek) โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ร้านเครื่องสำอางที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ไต้หวัน (มื้อที่ 8)
  นำท่านสู่ถนนโบราณสื่อเฟิ่น (Shifen old street) ซึ่งจุดนี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน ทั้งนี้ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ กับสะพานแขวนสูง ซึ่งเป็นจุดสนใจในการถ่ายภาพของเหล่านักท่องเที่ยวที่ได้มาที่เมืองนี้นั่นเอง ซึ่ง ซือเฟิ่นนี้มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำเป็นประจำคือ การเดินเล่นตลาดโบราณริมทางรถไฟ โดยสองฝั่งทางรถไฟเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมยอดนิยมคือ การปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าบริการปล่อยโคม 1 โคม ต่อ 4 ท่านแล้ว)
  นำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน (Taoyuan) เพื่อช้อปปิ้งที่กลอเรีย เอาท์ เล็ท (Gloria outlet) มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อดังต่างๆ

  เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย

  22.50

  ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL7357
 • 01.40

  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3. การชำระค่าบริการ
3.1 โปรแกรมทัวร์ Charter Flight กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  เพื่อการันตีที่นั่ง
กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
6.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
    ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
8. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%